top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

POSKYTOVATEĽ SLUŽBY

 • Obchodné meno: Mind to Mind s.r.o.

 • Sídlo: Ambroseho 2455/12, 851 02 Bratislava

 • IČO: 35741201

 • Zapísaný: Okresný úrad Bratislava

 • Emailová adresa: simona@lekcieanglictiny.sk

 • Telefónne číslo: +421 919 033 839

 • Poštová adresa: Ambroseho 2455/12, 851 02 Bratislava

 • Webová stránka: lekcieanglictiny.sk

 • Názov banky: Fio Banka a.s.

 • IBAN: SK2683300000002902081224

 • BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 0258272103

 

PREAMBULA

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim - poskytovateľom (ďalej ako „lektorka“) a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej ako „študent“), ktorej predmetom je poskytnutie služieb – individuálne lekcie, lekcie pre dvoch alebo digitálne produkty.

 

ČLÁNOK I. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie študent, ktorý si zakúpi digitálny produkt alebo lekcie na webovej stránke lektorky.

1.2. Študent pre riadne poskytnutie služieb v zmysle platných právnych predpisov lektorke poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a emailový kontakt.

1.3. Konkrétna zmluva o poskytovaní služieb medzi lektorkou a študentom je uzatvorená momentom úhrady faktúry za konkrétnu objednanú službu a v prípade digitálnych produktov po automatizovanej platbe cez platobnú bránu na webovej stránke lektorky, pričom faktúra je študentovi odoslaná do 3 pracovných dní na emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

1.4. V prípade ak lektorka a študent uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto obchodných podmienok, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb.

 

ČLÁNOK II – SPOLUPRÁCA (INDIVIDUÁLNE ONLINE LEKCIE a lekcie pre dvoch)

2.1. Po úvodnom, nezáväznom videohovore, na ktorom si študent vyskúša priebeh lekcie, sa nasledujúce lekcie uhrádzajú formou balíkov lekcií. Študent si môže zvoliť balík 5 alebo 10. Dohoda je uzavretá vo chvíli, keď študent emailom alebo správou potvrdí výber svojho balíka. Študent uvedie, ktorý balík si vybral, spolu so svojimi fakturačnými údajmi. Potvrdenie dohodnutých termínov bude študentovi zaslané spolu s faktúrou na emailovú adresu.

2.2. Lekcie angličtiny sa konajú v termínoch podľa dohody.

2.3. Lektorka sa zaväzuje vytvárať na lekciách príjemné, bezpečné a dôverné prostredie, v ktorom sa študent cíti komfortne a príjemne sa mu v angličtine napreduje. Lektorka je zároveň otvorená študentovým nápadom a želaniam na zlepšenie výuky, úprimnej spätnej väzbe i konštruktívnej kritike.

2.4. Študent sa zaväzuje vytvoriť si vo svojej agende čas a priestor, aby sa mohol zúčastniť dohodnutých lekcií. Je dôležité mať stabilný internet, aby sme sa na videohovore dobre videli aj počuli. Pre efektívny progres v angličtine študent berie na vedomie, že okrem času, ktorý venuje angličtine na lekcii, je prospešné venovať sa jej aj samostante (vypracovať si domácu úlohu, vypočuť si podcast, pozrieť si video,…).

2.5. Individuálne lekcie angličtiny sú neprenosné. Všetky študijné materiály (napríklad PDF súbory zdieľané mailom, videá či obsah nahraný do zdieľaného priečinku na Google Drive) sú určené pre daného študenta a študent ich nesmie šíriť a zdieľať tretím osobám.

2.6. V prípade, že študent potrebuje zrušiť svoju dohodnutú lekciu, je potrebné oznámiť to lektorke (správou, mailom) najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom.

2.7. Lektorka aj študent sa zaväzujú, že budú rešpektovať čas toho druhého a prípadné zrušenie lekcie si vždy dajú vzájomne vedieť čím skôr. Vďaka tomu si ľahšie nájdu alternatívne termíny, ktoré budú vyhovovať obom stranám.

2.8. V prípade, že sa študent neprihlási na lekciu, alebo ju zruší na poslednú chvíľu (menej ako 24 hodín predtým) sa lekcia ráta ako uskutočnená, bez možnosti náhradného termínu.

2.9. Balíky lekcií majú svoju platnosť, ktorá je uvedená na webe lektorky. Napríklad, balík 10 lekcií má platnosť 3 mesiace, to znamená, že zakúpené lekcie by si študent mal vybrať v tomto období. Platnosť balíkov je nastavená predovšetkým z dôvodu, že výuka jazyka prináša výsledky len vtedy, ak sa koná systematicky a pravidelne.

2.10. Študent sa zaväzuje rešpektovať platnosť zakúpených balíkov.

2.11. V prípade, že by lektorka z vážneho dôvodu musela prerušiť alebo ukončiť spoluprácu, zaväzuje sa študentovi vrátiť peniaze za nevyčerpané lekcie.

 

ČLÁNOK III. – POSKYTOVANIE DIGITÁLNYCH PRODUKTOV

3.1. Obsah digitálnych produktov je na predajnej stránke detailne popísaný.

3.2. Zmluva o poskytovaní digitálnych produktov je uzavretá vo chvíli, keď študent odošle objednávku digitálneho produktu na webovej stránke lektorky, s uvedením svojich osobných údajov a s povinnosťou platby. Prijatie objednávky sa uskutoční automatizovane po zadaní objednávky digitálneho produktu na webe lektorky. Informácia o prijatí objednávky bude študentovi zaslaná na emailovú adresu. V prípade chyby na predajnej stránke online produktu (napr. chyba v cene, preklep a podobne) je lektorka povinná informovať študenta o tejto skutočnosti. V takom prípade objednávka môže byť stornovaná.

3.3. Nakoľko sa jedná o digitálne produkty, ktoré sú určené k okamžitému prezeratiu a/alebo na stiahnutie, po zaplatení už objednávku nie je možné stornovať, ani vrátiť peniaze.

3.4. Po zakúpení digitálneho produktu má študent prístup k digitálnemu produktu v rozsahu, aký je uvedený v popise produktu.

3.5. V digitálnych produktoch - online kurzoch, je možné niektoré materiály zo stránky stiahnuť a tie ostávajú študentovi navždy, avšak k videám alebo zvukovým nahrávkam stratí prístup po exspirácii, úspešnom dokončení alebo opustení kurzu.

 

ČLÁNOK IV. – PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

4.1. Lektorka:

 • a. je povinná zabezpečiť, aby poskytnuté služby spĺňali platné právne predpisy SR,

 • b. sa zaväzuje uviesť na predajnej stránke digitálnych produktov všetky ich charakteristiky (obsah a rozsah digitálnych produktov, a podobne),

 • c. je povinná zabezpečiť, aby boli zakúpené digitálne produkty študentovi doručené v dohodnutom rozsahu, kvalite a termíne.

4.2. Lektorka má právo na riadne a včasné zaplatenie faktúry zo strany študenta. V prípade neuhradenia faktúry a nerešpektovania pravidiel rušenia lekcií má lektorka právo ukončiť spoluprácu.

 

ČLÁNOK V. – PRÁVA A POVINNOSTI SPOTREBITEĽA

5.1. Študent:

 • a. v prípade individuálnej spolupráce, po dohodnutí termínov lekcií, je povinný uhradiť lektorke dohodnutú cenu ešte pred začatím čerpania lekcií z balíka,

 • a. v prípade objednania digitálneho produktu je povinný uhradiť lektorke dohodnutú cenu,

 • b. je vo vlastnom záujme povinný prevziať zakúpené digitálne produkty a overiť ich funkčnosť. V prípade, že má študent technické ťažkosti, je potrebné lektorku čím skôr kontaktovať mailom na simona@lekcieanglictiny.sk, aby mohla problém vyriešiť,

 • c. nesmie poskytnúť prístup do Členskej sekcie ďalším osobám, ani vzdelávacie materiály z digitálnych produktov zdieľať a šíriť, pretože podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. V prípade takéhoto konania študent zodpovedá lektorke za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

5.2. Študent má právo na poskytnutie službieb v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch.


ČLÁNOK VI. – PLATOBNÉ PODMIENKY A ÚHRADA SLUŽIEB

6.1. Lektorka je povinná po objednaní balíka lekcií študentovi zaslať faktúru na poskytnutú emailovú adresu. Študent je povinný zaplatiť lektorke vopred dohodnutú sumu ešte pred čerpaním balíka lekcií, a to minimálne 24 hodín vopred.

6.1. Platba za digitálne produkty prebieha automatizovane cez platobnú bránu. Faktúra slúži ako doklad o platbe bude študentovi automaticky odoslaná do 3 pracovných dní na emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

6.2. V prípade, že chce študent uskutočniť platbu za digitálne produkty bankovým prevodom, zašle lektorke objednávku mailom na simona@lekcieanglictiny.sk spolu so svojimi fakturačnými údajmi. Lektorka študentovi vystaví faktúru a po jej uhradení mu bude poskytnutý prístup k digitálnym produktom.

6.3. Spôsob platieb:

 • Cez platobnú bránu

 • Bankovým prevodom

 

ČLÁNOK VII. – REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

7.1. Lektorka zodpovedá za kvalitu výuky a za prípadné chyby digitálnych produktov. Lektorka sa zaväzuje pravidelne si pýtať od študenta spätnú väzbu (priebežne na lekciách, písomne cez dotazník,…) a na základe nej lekcie mu adaptovať výuku na mieru, s cieľom dať mu kvalitnú zákaznícku skúsenosť a posúvať jeho angličtinu vpred.

7.2. Študent je povinný svoju nespokojnosť s priebehom výuky, prípadne zistené vady digitálnych produktov oznámiť lektorke hneď, bezodkladne, na email simona@lekcieanglictiny.sk. Študent vo svojej správe presne označí druh a rozsah vád poskytnutých služieb. Lektorka má právo vykonať nápravu týchto chýb do 14 dní.

7.3. Lektorka sa zaväzuje vytvárať v spolupráci bezpečné prostredie, v ktorom so študentom môžu vždy komunikovať otvorene. Úprimná spätná väzba a konštruktívna kritika je vždy vítaná. V prípade relevantnej chyby s nemožnosťou nápravy, technického zlyhania systému a podobne, sa lektorka zaväzuje študentovi vrátiť peniaze, a to buď v čiastkovej (podľa typu vady) alebo kompletnej sume, ktorú študent zaplatil.

7.4. Nárok na náhradu či vrátenie peňazí študentovi nevzniká:

 • ak sa študent rozhodne nevyužiť zakúpený digitálny produkt,

 • ak lektorke neoznámi zjavné chyby digitálneho produktu bezodkladne po ich zistení,

 • po vypršaní prístupu k digitálnym produktom, ktorý je uvedený na predajnej stránke kurzu,

 • ak si študent nestíha vyčerpať dohodnuté termíny lekcií

 

ČLÁNOK VIII. – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Lektorka prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobrala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa pravidiel spracúvania uvedených na webe lektorky.

 

ČLÁNOK IX. – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1. Študent má právo obrátiť sa na lektorku so žiadosťou o nápravu (emailom na simona@lekcieanglictiny.sk), pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým lektorka vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak lektorka odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 60 dní, má študent právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Študent má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

 

ČLÁNOK X. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok www.lekcieanglictiny.sk. Lektorka si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

 

ČLÁNOK XI. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

bottom of page