top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Pri spracovaní vašich osobných údajov určujeme, ako budú vaše údaje spracované, za akým účelom, po akú dlhú dobu, a ako vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

SPRÁVCA ÚDAJOV

Správcom vašich údajov je Mind to Mind s.r.o., IČO: 35741201, so sídlom na adrese: Ambroseho 2455/12, 851 02, Bratislava.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v otázke spracovania vašich údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na emailovú adresu simona@lekcieanglictiny.sk.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,

 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov, umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to nasledovným spôsobom:

 • Ak ste našimi študentami alebo ste u nás zakúpili digitálny produkt, vaše konktaktné údaje používame na:

  • praktickú komunikáciu ohľadom výuky

  • zasielanie študijných materiálov

  • vystavovanie a zasielanie faktúr

  • komunikáciu ohľadom termínov lekcií, zmeny termínov a podobne

  • zasielanie prístupových údajov do Členskej sekcie, informácie o aktualizáciách digitálnych materiálov

  • zasielanie dotazníkov, v ktorých môžete ohodnotiť lekcie a služby a poskytnúť spätnú väzbu

 • Ak ste si z našej webstránky stiahli materiály zdarma, vaše meno a email využívam na:

  • zaslanie materiálov zdarma

  • novinky o kurzoch, informácie o špeciálnych ponukách a zľavách

  • z týchto mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

 

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa zaväzujeme chrániť v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu aktuálneho technického rozvoja.

 

PREDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na to špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • Wix

 • Google Analytics

 • Stripe

 

PREDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Všetky spracovania osobných údajov je prevádzané na území EU.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: simona@lekcieanglictiny.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, prípadne sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že uskutočňujeem nezákonné spracovanie, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE (BYŤ ZABUDNUTÝ)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 14 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vás budeme informovať emailom.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.9.2023.

bottom of page